Privacyverklaring Itonia B.V.

Dit is de privacyverklaring van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Itonia, gevestigd in de gemeente Utrecht en kantoorhoudende te, 3581 WR Utrecht, Wagenstraat 22 -22 bis, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30203654, hierna ook te noemen: “Itonia”. Vanzelfsprekend hecht Itonia veel waarde aan de bescherming van uw privacy.

U deelt allerlei persoonsgegevens met ons. Als u zelf met ons contact opneemt of als wij contact met u opnemen in het kader van onze dienstverlening. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens. In deze verklaring leest u hoe we omgaan met uw gegevens en met uw privacy.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Privacy Statement of Itonia B.V.

This is the privacy statement of Itonia B.V., a private limited company registered in the Municipality of Utrecht and with business premises at Wagenstraat 22 -22 bis, 3581 WR Utrecht, registered in the trade register of the Netherlands Chamber of Commerce under number 30203654, referred to below as ‘Itonia’.

The protection of your privacy is very important to us at Itonia. You share all kinds of personal data with us – whether it is you who contacts us, or we who contact you, with regard to the services we supply. We treat this data with care. In this statement we explain how we treat this data and your privacy.

The following table enables you to find out quickly and easily the reasons why we collate particular personal data, how long we keep it for, and where - if anywhere - we forward it.

Doel Welke persoonsgegevens Rechtsgrond Bewaartermijn Ontvangers
Communiceren en informeren betreffende het aangaan van en uitvoering van de overeenkomst
 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst.
 • Klantregistratie-systeem
Administratie
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomst / wettelijke verplichting Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.
 • Boekhouder
 • Accountant
 • Belastingdienst
Statistisch onderzoek
 • Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)
 • IP-gegevens
Gerechtvaardigd belang Uw gegevens worden zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 28 dagen geanonimiseerd.
 • Analytics tools
Gegevens kandidaten
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • LinkedIn profiel nummer
Gerechtvaardigd belang Zodra deze gegevens verzonden zijn worden zij automatisch binnen 1 uur gewist.
 • Klanten Itonia
Versturen digitale berichten, waaronder bijvoorbeeld een nieuwsbrief
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
Toestemming Zolang als men aangemeld is.
 • E-marketingtools
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren
 • Cookies (zie voor meer info het subkopje Cookies)
 • IP-gegevens
Toestemming Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.
 • Websitebeheerder
 • Analytics tools
Purpose Nature of personal data Legal basis Retention period Party to which it forwarded
To communicate with you and inform you about entering into and performing a contract
 • Your name and address
 • Telephone number
 • E-mail address
Performance of a contract For the duration of the contract.
 • Customer registration system
Administration
 • First name
 • Family name
 • Telephone number
 • E-mail address
 • Bank details
 • Payment details
Performance of a contract / statutory obligation For the duration of the contract, and only in the financial records for a further period of 7 years.
 • Book-keeper
 • Accountant
 • Tax authorities
Statistical analysis
 • Cookies (for more details see section headed ‘Cookies’)
 • IP data
Legitimate interests Your data will be anonymized as quickly as possible, and in any event within 28 days.
 • Analytics tools
Details of candidates
 • Telephone number
 • E-mail address
 • LinkedIn profile number
Legitimate interests This data will be automatically deleted within one hour of having been sent.
 • Itonia customers
To send digital messages, including newsletters
 • First name
 • Family name
 • E-mail address
Consent For the duration of the registration.
 • E-marketing tools
To improve our digital service
 • Cookies (for more details see section headed ‘Cookies’)
 • IP data
Consent Each time our website is visited. This data is anonymized a soon as possible.
 • Website manager
 • Analytics tools

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies dient u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor het plaatsen van cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Uw recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht Itonia te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij Itonia op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is u inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, rectificeren, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u uw verzoek kenbaar maakt en Itonia geen grondslag heeft om niet aan uw verzoek te voldoen, zal Itonia uw verzoek inwilligen en doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Itonia hebben ontvangen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt Itonia uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij Itonia wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Beveiliging persoonsgegevens

Itonia treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is (onder andere door dubbele encryptie en onzichtbare opslag) en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

U mag uw persoonsgegevens niet zomaar met ons delen indien u jonger bent dan 16 jaar (in overeenstemming met artikel 8 lid 1 AVG). Indien u als minderjarige uw persoonsgegevens met ons wenst te delen dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van Itonia. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Itonia raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

Itonia behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid en deze Privacyverklaring te wijzigen. Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. Itonia raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Itonia er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren. Deze Privacyverklaring is van kracht vanaf 17 december 2018.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Itonia wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: Dhr. M. Geradts
E- mail: michael@itonia.nl
Telefoonnummer: +31 (0)6 542 116 56

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


< Back to homepage

Cookies

A cookie is a small text file that is sent with the pages of a website and stored by the browser on your computer, tablet, or mobile telephone. We use cookies to provide you with additional service when you visit our websites, so that our websites are easier to use. Cookies ensure, for example, that you remain logged on to a website, or that your preferences (such as location and language settings) are remembered. These cookies allow us to see how often our websites are visited and what pages are looked at.

To be able to use certain cookies we first need your consent. We do not need this consent if and insofar as these are technically necessary functional and analytical cookies as defined in relevant legislation, such as Article 11.7a (3) of the Dutch Telecommunications Act and the ePrivacy Directive.

You can withdraw your consent for the placing of these cookies at any time by altering your internet settings. You can find out more information about allowing, excluding, and deleting cookies via the Help function of your browser.

Your right to access, amend, and delete personal data

You have the right to request Itonia to give you access to your personal data, unless Itonia is not bound to give you this access by virtue of the General Data Protection Regulation (the GDPR), as well as to add to, amend, delete or restrict your personal data. If you send us such a request we need you to identify yourself. If Itonia has no basis for not complying with any such request, it will comply with the request and forward it to all other organizations that have been forwarded the relevant personal data by Itonia.

Supply of personal data to third parties

Itonia will not forward your personal data to third parties without your consent unless this is necessary for the performance of a contract, or Itonia is required by law to supply it to any third party.

Protecting personal data

Itonia takes appropriate measures to protect your personal data against loss, unauthorized access, publication, or unlawful processing. We can thus ensure that only authorized persons may have access to your data, that access to the data is protected (thanks, for example, to double encryption and invisible storage) and that our security measures are regularly checked.

Minors

You are not automatically allowed to share your personal data with us if you are under the age of 16 (in accordance with Article 8 (1) of the GDPR). If you are a minor and wish to share your personal data with us, you must provide the express consent for this from your parent or guardian.

Links to other websites

Our website may include links to other websites. This privacy statement only applies to the websites of Itonia. Other websites may operate their own privacy policies. Itonia recommends that before you use other websites you always check these websites’ own privacy statements.

Updates to privacy policy

Itonia reserves the right to update its privacy policy and this privacy statement. Our websites will always include the latest version of our privacy statement. Itonia therefore recommends that you regularly check our privacy statement. In the event of significant updates Itonia will take all steps to notify you of these changes by e-mail and via our websites. This privacy statement came into force on 17 December 2018.

Contact details

If you have any questions about the processing of your personal data or you want to request Itonia for access to, or amendment and/or deletion of your personal data, you can contact us via our Controller, Mr M Geradts, by e-mail or telephone as follows:
E- mail: michael@itonia.nl
Telephone number: +31 (0)6 542 116 56

Complaints about the processing of your personal data

We will of course be happy to assist you further if you have any complaint about the processing of your personal data. Under the GDPR you also have the right to file a complaint with the Dutch Data Protection Authority concerning our processing of your personal data. You can contact the Data Protection Authority via this link: Dutch Data Protection Authority.


< Back to homepage